Belastingplan 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2023 bekend gemaakt. De belang­rijkste voorgestelde maatregelen, die (land- en tuin­bouw)ondernemers (kunnen) raken, zijn:

Vennootschapsbelasting

De eerste belastingschijf in de vennootschapsbelas­ting gaat in 2023 omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in de eerste schijf gaat omhoog van 15% naar 19%.

IB: beperking aftrek ondernemingsfaciliteiten

De aftrekposten voor ondernemers in de inkomsten­belasting worden de komende jaren versoberd. Deze zijn met ingang van 2023 nog maar aftrekbaar tegen de laatste tariefschijf van 36,93% (2022: 40%). Deze aftrekbeperking geldt voor de volgende aftrekposten:

  • zelfstandigenaftrek;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • stakingsaftrek;
  • mkb-winstvrijstelling.

IB: verlagen zelfstandigenaftrek

Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 ver­sneld afbouwen tot € 900 in 2027. In 2023 bedraagt deze aftrek voor ondernemers, die voldoen aan het urencriterium, € 5.030 (2022: € 6.310). Doel van de verlaging is het verkleinen van de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen.

IB: afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Op dit moment hebben ondernemers de mogelijkheid een deel van de winst te reserveren voor hun pen­sioen. Vanaf 2023 is toevoeging niet meer mogelijk. Het reeds opgebouwde bedrag blijft staan. Afbouw hiervan – bijvoorbeeld bij staking onderneming – is mogelijk op basis van de huidige regels.

IB: afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling maakt het mogelijk pieken en dalen in het inkomen af te vlakken door de belasting te berekenen over het gemiddelde inkomen van drie jaar. Voorgesteld wordt om de middelingsregeling per 1 ja­nuari 2023 af te schaffen, maar nog wel overgangs­recht op te nemen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. Dit betekent dat middelen over een middelingstijdvak met alleen kalenderjaren vanaf 2023 niet meer mogelijk is. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld zijn de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Verhoging budget EIA, MIA en VAMIL

Het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wordt ver­hoogd met € 150 miljoen om zo verduurzaming te sti­muleren en de energieafhankelijkheid van bedrijven te verminderen.

Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden

Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan bij hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest.

In een beperkingsgebied is het verboden om pluimveemest af te voeren zolang het gebied in stand blijft (minimaal 30 dagen). Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan bij hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. Deze ontheffingsmogelijkheid geldt alleen voor bedrijven die aaneensluitend in verschillende beperkingsgebieden hebben gelegen en waar echt een knelpunt ontstaat als de mest niet wordt afgevoerd.

De ontheffing moet minimaal twee werkdagen voor de transportdatum aangevraagd worden via AVINED. Het transport kan pas 72 uur na de meest recente uitbraak plaatsvinden. Bij een nieuwe uitbraak komt de ontheffing direct te vervallen.

Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming

De zogenaamde PAS-melders kunnen zich nog tot en met 30 november 2022 melden bij RVO.nl voor ‘legalisatie’ van hun bedrijfsactiviteiten. Bij de melding moet een aantal gegevens overgelegd worden, waarna het bevoegd gezag controleert of de melding in een natuurvergunning omgezet kan worden. Als er in de tussentijd een handhavingsverzoek komt, kan aangetoond worden dat er gegevens zijn ingediend voor het traject PAS-meldingen met zicht op legalisatie.

Het kabinet stelt voor 2023 € 250 miljoen beschikbaar voor de legalisatie van PAS-meldingen. Met deze middelen kunnen provincies maatregelen nemen om stikstof te reduceren, zodat stikstofruimte ontstaat waardoor ondernemers met PAS-meldingen een natuurvergunning kunnen krijgen.

Tegemoetkoming

De PAS-melders die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor vervolgens diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO.nl, kunnen nog tot 30 november 2022 een tegemoetkoming aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Naast de kosten van de oorspronkelijk ingediende melding hebben zij nogmaals kosten moeten maken voor de aanmelding tot legalisatie van de melding. Het gaat om een vaste tegemoetkoming van € 1.600 per project waarvoor een PAS-melding is gedaan.

Contactgegevens

Heidinga Accountants
Zeijerstroeten 26
9492 TD UBBENA

 

t. 0592 – 291539

e. info@aaheidinga.nl

 

Doorkiesnummers
0592-205048 (Gerrie Kleine AA)
0592-205013 (Hedde Heidinga AA)
0592-205062 (Jannes Horneman)
0592-205063 (Jolien Heidinga AA)
0592-205049 (Team lonen)