Samenstellingsopdracht

Uitgangspunten bij de samenstellingsopdracht
De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening geeft inzicht in de vermogenspositie per balansdatum en hoe de onderneming in het verslagjaar heeft gedraaid.

Bij een samenstellingsopdracht ondersteunen wij u bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij passen daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toe. Als slotstuk van onze werkzaamheden gaan wij door het lezen van de jaarrekening globaal na dat het beeld van de jaarrekening overeenkomst met onze kennis van de ondernemer.

In deze verklaring geven we aan dat we, op basis van de aangeleverde gegevens en conform de voor het accountantsberoep geldende eisen, een jaarrekening hebben samengesteld die voldoet aan de (wettelijke) voorschriften. Bij een samenstellingsopdracht verrichten wij een beperkt aantal toetsende werkzaamheden. Bij de werkzaamheden in het kader van de samenstellingsopdracht nemen wij de Nederlandse Standaard 4410 inzake opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie” als uitgangspunt.

Onze werkzaamheden zijn gebaseerd op de informatie die wij van de onderneming ontvangen. Wij nemen als vertrekpunt dat de informatie die ons ter beschikking wordt gesteld volledig en juist is. De onderneming blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de accountant verstrekte informatie. Een toereikende administratie en afdoende maatregelen van interne beheersing behoren ook tot de verantwoordelijkheid van de onderneming.

Beroepsvoorschriften
De samenstellingsopdracht wordt door ons uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde beroepsvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Indien u prijs stelt op een exemplaar van de VGBA kunnen wij u die toesturen.

Werkzaamheden
Voor het uitvoeren van de samenstellingsopdracht steunen wij op de medewerking van de leiding van de onderneming en het personeel. De leiding van de onderneming dient alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het kader van de samenstelling van de jaarrekening benodigd zijn, beschikbaar te stellen. De samenstellingsopdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin zullen wij de leiding van de onderneming informeren indien wij dergelijke zaken constateren.

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij de onderneming zelf. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude en onjuistheden.

Rapportage
De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Alle ons bekend geworden afwijkingen van deze grondslagen zullen in de jaarrekening worden toegelicht en indien wij dat nodig achten in onze samenstellingsverklaring tot uitdrukking worden gebracht.

Voorbeeld Samenstellingsverklaring

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: H. Hottentot BV

De jaarrekening van H. Hottentot BV is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-201x en de winst- en verliesrekening over 201x met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van H. Hottentot BV.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Ubbena, xx november 201x

H. Heidinga AA
Heidinga Accountants

Download deze samenstellingsopdracht