Wwft

Op deze pagina vindt u informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de richtsnoeren bij de Wwft en het toezicht op de naleving van de wet.

Wanneer is de Wwft van toepassing?
De Wwft geldt wanneer wij voor u:

 1. belastingadvies of belastingaangiftes verzorgen;
 2. werkzaamheden verrichten die verband houden met het samenstellen van de jaarrekening;
 3. andere werkzaamheden verrichten die verband houden met de jaarrekening of fiscaliteit;
 4. uw administratie voeren;
 5. bepaalde adviesdiensten verlenen, zoals advies en bijstand bij de aan- en verkoop van een onderneming of bij onroerend goed transacties.

Uw identiteit
Het gevolg van de identificatieplicht is dat uw identiteit ‘zwart op wit’ moet staan. In de meeste gevallen zullen wij u vragen om uw identiteitsbewijs en daarvan een kopie maken. Deze kopie wordt opgeborgen in een dossier waarop absolute geheimhouding rust, tenzij wij de kopie om wettelijke redenen moeten overleggen.
Ook de uiteindelijke belanghebbende van een vennootschap moet worden geïdentificeerd. Om een ongebruikelijke transactie te traceren en te melden is noodzakelijk dat bekend is, wie de cliënt is waarvoor de dienst wordt verricht. Daarom vindt de identificatie plaats voordat een opdracht wordt aanvaard of uitgevoerd.
Indien u een in Nederland gevestigde rechtspersoon vertegenwoordigt, is een uittreksel van de Kamer van Koophandel benodigd.

Ongebruikelijke transacties
Ongebruikelijke transacties moeten wij bekendmaken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) in Zoetermeer. Dit meldpunt bepaalt of er een nader onderzoek ingesteld moet worden. Ongebruikelijke transacties zijn betalingen:

 • die in verband met witwassen aan de politie of justitie worden gemeld;
 • € 15.000 of meer in contanten, met cheques aan toonder of met soortgelijke betaal – middelen aan of via tussenkomst van ons;
 • die naar ons oordeel aanleiding geven tot het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme (zie volgende alinea);
 • onder de € 15.000 in contanten of soortgelijke betaalmiddelen aan ons, waarbij de indruk bestaat dat dit bewust is gedaan om onder de meldgrens te blijven. Hieronder vallen ook uw stortingen die bij elkaar opgeteld een bedrag van € 15.000 of meer vertegenwoordigen.

Niet alleen feitelijke maar ook voorgenomen contante betalingen vallen onder de meldplicht. In het geval dat u te kennen geeft slechts contant te willen betalen, zijn wij genoodzaakt dit te melden.

Vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme
Wij zijn als accountant verplicht bepaalde contante transacties maar ook een ‘vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme’ te melden. Hiervoor maken wij gebruik van een lijst met indicatoren, die gebaseerd zijn op bekende constructies die witwassers of financiers van terrorisme over het algemeen toepassen. Bijvoorbeeld:

 • een transactie verloopt zonder duidelijke reden via een tussenpersoon;
 • de persoonlijke identiteit (van de uiteindelijke belanghebbende) is moeilijk vast te stellen;
 • u wordt geïntroduceerd door een financiële instelling die gevestigd is in een land bekend om drugshandel- en productie, financiële misdrijven of bankgeheim;
 • een transactie heeft zonder duidelijke reden een extreem hoge of lage winstmarge.

Als er indicaties zijn dat er mogelijk sprake is van ongebruikelijke transacties die wijzen op witwaspraktijken of financieren van terrorisme, moeten wij dat binnen twee weken melden bij het meldpunt. Wij zijn niet verplicht om een nader onderzoek in te stellen.

Wat merkt u van de meldplicht van ongebruikelijke transacties?
Niets. De wet verbiedt ons om aan u bekend te maken wanneer wij een transactie melden. Uw transactie wordt geregistreerd bij en beoordeeld door de Financial Intelligence Unit Nederland. Soms volgt een nader onderzoek. Hoewel wij veel soorten transacties moeten melden, is er een belangrijk punt dat u niet mag vergeten: een ongebruikelijke transactie is niet hetzelfde als een verdachte transactie of een criminele transactie.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Download Wwft