Definitieve aanvraag GLB-subsidies 2023

Bedrijven, die uiterlijk 15 juni 2023 een Gecombineerde opgave hebben ingediend en daarin verzocht hebben om uitbetaling van GLB-subsidies, moeten uiterlijk 30 november 2023 een definitieve aanvraag indienen. Wanneer dit niet gebeurt, ontvangt men geen betaling.

Gecombineerde opgave opnieuw indienen

De definitieve aanvraag voor uitbetaling van GLB-subsidies moet gebeuren door het opnieuw indienen van de Gecombineerde opgave. Eerst moeten de percelen en de aangevraagde eco-activiteiten gecontroleerd en eventueel aangepast worden. Daarna moet de opgave wederom ingestuurd worden. Belangrijke punten zijn:

  • Controleer berichten in Mijn Dossier over uitgevoerde controles en bevindingen.
  • Verwerk wijzigingen in het bouwplan (waaronder de teelt van vanggewassen).
  • Controleer of de eco-activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd of gelukt zijn.
  • Los dubbelclaims op.

Wijzigingen bouwplan

Wijzigingen in het bouwplan zullen tijdig doorgegeven moeten worden. Denk daarbij ook aan de teelt van vanggewassen. Een vanggewas kan mogelijk volgend jaar meetellen voor de eco-activiteit ‘groenbedekking’. Het vanggewas na de teelt van maïs op zand- en lössgronden is al opgegeven in de oorspronkelijke Gecombineerde opgave, maar het vanggewas in het kader van de stimuleringsmaatregel op zand- en lössgronden zal nog met de juiste zaaidatum moeten worden doorgegeven om een korting op de stikstofgebruiksnorm te voorkomen. Daarnaast zal het vanggewas nog gemeld moeten worden dat als rustgewas geteeld wordt.

Eco-activiteiten

Er zal gecontroleerd moeten worden of de aangevraagde eco-activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat voor sommige eco-activiteiten een resultaatverplichting geldt. Wanneer bijvoorbeeld een ingezaaid ondergewas (eco-activiteit onderzaai) onvoldoende is opgekomen, voldoet de activiteit niet aan de voorwaarde en zal deze verwijderd moeten worden. Ook kan een aangevraagde eco-activiteit slechts op een deel van een perceel uitgevoerd zijn (bijv. vroeg oogsten rooigewas). Dan zal het perceel gesplitst moeten worden. Dit zal ook moeten gebeuren wanneer bijvoorbeeld een perceel is opgegeven als langjarig grasland, maar op een deel van dit perceel volvelds gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt.

Dubbelclaims

RVO past dit jaar een andere werkwijze toe bij zogenaamde dubbelclaims. Wanneer een perceel of een gedeelte van een perceel door meerdere landbouwers is geclaimd, wordt de overlap bij beide landbouwers niet meegeteld. Het is dus raadzaam dat deze landbouwers dat gezamenlijk proberen op te lossen. Zo niet, dan rest niets anders dan een bezwaarprocedure te starten.

Bron:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 24-10-2023