Agro

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijken dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. Het grondmonster moet zo laat mogelijk voor het bemesten worden genomen. Het gewas moet bemest worden volgens het advies behorend bij het grondmonster. De meeste gewassen behoren tot de stikstofbehoeftige gewassen.

Op zand- en lössgrond mag grasland nog tot 31 augustus gescheurd worden als direct daarna gras wordt gezaaid. In deze situatie wordt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare toegepast. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht. Het scheuren of vernietigen moet vooraf gemeld worden via mijn.rvo.nl.

Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien, dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Hiervoor bestond een tijdelijke vrijstellingsregeling, welke nu in de wet is opgenomen. In de definitieve vrijstellingsregeling is ook een regeling voor bedrijfsoverdrachten opgenomen.

Voorwaarden deelname vrijstellingsregeling

Zoogkoeienhouders kunnen onder de volgende – niet gewijzigde – voorwaarden deelnemen aan de vrijstellingsregeling:

  1. op het bedrijf mogen geen melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden;
  2. er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer, die niet is vrijgesteld;
  3. de vrouwelijke runderen op het bedrijf mogen nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert voor consumptie of verwerking;
  4. er moet melding worden gedaan van het vervallen van alle toegekende fosfaatrechten, ook van een ander bedrijf waarvan men in de afgelopen drie jaar bestuurder was. Wanneer een deel van deze rechten is verkocht, moeten deze eerst teruggekocht worden.

Als op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor vrijstelling wordt voldaan, is deze niet van toepassing en zal het bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken.

Aanmelding vrijstellingsregeling

Om van de vrijstellingsregeling gebruik te kunnen maken zal men zich in het jaar voorafgaand aan het jaar van deelname moeten aanmelden bij RVO.nl, namelijk uiterlijk 1 november in het geval er fosfaatrechten moeten komen te vervallen en anders uiterlijk 1 december. Bedrijven, die zich reeds in een eerder jaar hebben aangemeld voor de vrijstellingsregeling, hoeven dat niet weer opnieuw te doen.

Bedrijfsoverdrachten

De vrijstelling kan bij bedrijfsoverdrachten onder voorwaarden worden overgedragen:

  • Het overdragende bedrijf doet al mee met de vrijstelling en voldoet aan de voorwaarden op het moment van overdracht.
  • Het overnemende bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling en blijft hieraan voldoen.
  • Het gaat om een gehele bedrijfsoverdracht, dus geen (af)splitsing.

Let op! Het overnemende bedrijf moet zich binnen 30 dagen na de bedrijfsoverdracht aanmelden voor de vrijstelling.

Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure. De nieuwe procedure bestaat uit drie stappen.

Stap 1: deelnamemelding

Voorafgaand aan elk aanvraagjaar zal men zich moeten aanmelden voor deelname. Voor het jaar 2023 is aanmelding mogelijk tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023. Bij deze aanmelding zullen de volgende zaken doorgegeven moeten worden:

  • (Verwacht) bouwplan (incl. landschapselementen) voor het aanvraagjaar.
  • Voor welke steunregelingen men in aanmerking wil komen (bijv. basispremie, herverdelingssteun, eco-premie, steun jonge landbouwers, vestigingssteun).
  • Welke eco-activiteiten men denkt te gaan uitvoeren.

Stap 2: Gecombineerde opgave

Jaarlijks moet uiterlijk 15 mei een Gecombineerde opgave ingediend worden, waarmee onder meer wijzigingen in het bouwplan (nieuwe percelen, ander gewas) worden doorgegeven.

Stap 3: definitieve aanvraag uitbetaling

Jaarlijks zal tussen 15 oktober en 30 november nog een definitieve aanvraag voor uitbetaling ingediend moeten worden. Bij deze aanvraag geeft men aan welke (eco)-activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Tip Door de perceelsregistratie steeds actueel te houden, wordt het aanvraagproces vergemakkelijkt. Ook is daarmee beter zicht op of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Contactgegevens

Heidinga Accountants
Zeijerstroeten 26
9492 TD UBBENA

 

t. 0592 – 291539

e. info@aaheidinga.nl

 

Doorkiesnummers
0592-205048 (Gerrie Kleine AA)
0592-205013 (Hedde Heidinga AA)
0592-205062 (Jannes Horneman)
0592-205063 (Jolien Heidinga AA)
0592-205049 (Team lonen)