Structurele opzet Investeringsfonds Duurzame Landbouw

In juli 2021 is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) van start gegaan als een pilot ter ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven die omschakelen naar een integraal duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar kringloop-, biologische- of natuurinclusieve landbouw. Bij het IDL kunnen boeren financiering onder gunstige voorwaarden aanvragen voor investeringen die zij doen bij een integrale omschakeling. De inmiddels voormalige minister van LNV heeft onlangs een structureel IDL opgezet. Daarvoor is een budget van € 130,8 miljoen, inclusief uitvoeringskosten, beschikbaar gesteld.

Doel pilot

Het doel van de in 2021 begonnen pilot was het opdoen van ervaring met het sturen op doelen, het toetsen of het fonds en de aantrekkelijke leenvoorwaarden aan de verwachtingen van boeren voldoet en de gewenste investeringen op gang brengt die bijdragen aan het bereiken van natuur- en milieudoelen.

Vormgeving structureel fonds

Het structureel IDL heeft grotendeels de kenmerken en voorwaarden zoals in de pilot, met aanpassing op de onderstaande punten:

  • Openstelling van het structurele fonds voor in elk geval tien jaar (van juni 2024 tot juni 2034), met een mogelijkheid tot een verlenging van vijf jaar. Door te kiezen voor een openstelling van tien jaar wordt boeren in omschakeling de langdurige zekerheid geboden, die nodig is voor de landbouwtransitie.
  • Het beheer en de uitvoering van het IDL liggen gedurende deze periode bij het Nationaal Groenfonds.
  • Op advies van de evaluatie en passend binnen de Europese steunkaders wordt de maximale leensom verhoogd van € 400.000 naar € 500.000 in totaal per landbouwonderneming. De overige financiële modaliteiten van de omschakellening worden voortgezet. Door de maximale leensom te verhogen wordt de potentiële doelgroep van het IDL vergroot.
  • Gezien het belang van jonge landbouwers (<40 jaar) voor de sector en om hen te ondersteunen in de transitie worden jonge landbouwers met een hoger steunpercentage ondersteund van maximaal 70. Dit percentage is hoger dan de 60% voor reguliere omschakelleningen.
  • De beschikbare middelen worden revolverend ingezet om zo de hoeveelheid leningen, die in totaal wordt verstrekt, te maximaliseren.
  • Beoordeling van de verduurzamingsplannen zal plaatsvinden aan de hand van een beoordelingscommissie.
Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 09-07-2024