Minimale bodembedekking op kleigronden

De conditionaliteiten (GLMC’s) zijn voorwaarden voor subsidies van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit geldt voor de basispremie, de extra betaling voor de eerste 40 hectares, de eco-regeling en de extra betaling voor jonge landbouwers. Eén van de conditionaliteiten is GLMC 6, die bepaalt dat sprake moet zijn van een minimale bodembedekking.

Op kleigronden moet tussen 1 augustus en 30 november minimaal 80% van het bouwland op het bedrijf minimaal acht weken bedekt zijn met een bodembedekker. De bedekking kan bestaan uit een gewas, vanggewas, stoppels, mulchen, plantenresten of groenbemester. Deze voorwaarde geldt niet wanneer als gevolg van een contract voor agrarisch natuurbeheer op basis van de subsidieregelingen ANLb of de Catalogus Groenblauwe diensten een beheer wordt uitgevoerd waardoor niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan.

Bron:Overig | publicatie | 02-08-2023