Openstelling vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij op 3 juli

Op 3 juli 2023 worden twee vrijwillige beëindigingsregelingen voor de veehouderij opengesteld, namelijk:

  • De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) voor melk-, pluimvee- en varkensbedrijven met een stikstofdepositie die ten minste gelijk is aan de drempelwaarde die voor het desbetreffende Natura 2000-gebied geldt. Openstelling: 3 juli t/m 3 december 2023.
  • De Lbv+-regeling voor piekbelasters. Openstelling: 3 juli 2023 t/m 5 april 2024.

Piekbelaster

De Lbv+-regeling is alleen bedoeld voor piekbelasters. Of hiervan sprake is, wordt bepaald door de omvang van de veestapel, de afstand tot het Natura 2000-gebied en de omvang van dit gebied. Hiervoor is een rekentool beschikbaar gesteld, de AERIUS Check. De stikstofdepositie van de bedrijfslocatie op overbelaste Natura 2000-gebieden moet minimaal 2.500 mol stikstof per jaar bedragen.

Vergoeding

Er wordt een vergoeding verstrekt voor de waarde van de stal en de in te leveren fosfaat-, pluimvee- of varkensrechten. De waarde van de stal is afhankelijk van de staloppervlakte, de leeftijd van de stal en de vastgestelde forfaitaire vervangingswaarde. De waarde van de productierechten wordt direct voorafgaand aan de openstelling van de regelingen door de minister vastgesteld op basis van de dan geldende marktwaarde. Bij de Lbv-regeling bedraagt de vergoeding 100%, bij de Lbv+-regeling 120%. Bij de Lbv+-regeling ontvangt de aanvrager daarnaast een sloopvergoeding van € 45 per m2 dierenverblijf.

Beroepsverbod

Deelnemers aan beide regelingen krijgen te maken met een beroepsverbod. Dit houdt in dat de deelnemer niet op een andere locatie in de EU soortgelijke veehouderijactiviteiten mag uitoefenen, behalve als hij deze locatie ten tijde van de subsidieaanvraag al had. De instelling van het beroepsverbod heeft te maken met de staatssteunregels, waaraan de Europese Commissie de regelingen heeft getoetst.

Rangschikking aanvragen

Een belangrijk verschil tussen beide regelingen is dat bij de Lbv-regeling de aanvragen in de gehele openstellingsperiode worden gerangschikt op basis van de bijdrage aan de stikstofdepositie van de desbetreffende locatie, afgezet tegen de hoogte van het subsidiebedrag. Bij de Lbv+-regeling daarentegen worden de aanvragen waarschijnlijk gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Dat betekent dat de aanmelding direct op de eerste dag van de openstellingsperiode zal moeten plaatsvinden. Dit vergt een tijdige voorbereiding van de aanvraag.

Fiscale aspecten

De ontvangen subsidie behoort tot de winst voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De regelingen worden aangemerkt als overheidsingrijpen, wat onder andere betekent dat voor toepassing van de herinvesteringsreserve soepelere regels gelden. De subsidie is vrijgesteld voor de heffing van omzetbelasting.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 13-06-2023