Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

De pilot mineralenconcentraat wordt met twee jaar verlengd tot eind 2024. Deze pilot heeft als doel om te laten zien dat het mogelijk is om hoogwaardige verwerkingsproducten uit dierlijke mest te produceren en te gebruiken als kunstmestvervanger. Door via een vrijstelling toe te staan deze producten boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest (170 kg stikstof per ha) te plaatsen, krijgen dit soort bemestingsproducten in Nederland waarde en kan beter gebruik gemaakt worden van lokaal beschikbare grondstoffen. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek.

Geen extra risico’s voor uitspoeling van nitraat naar grondwater 
De pilot loopt vanaf 2015, waarbij het onderzoek is was gericht op de landbouwkundige en milieukundige effecten. Daaruit is gebleken dat het concentraat niet leidt tot extra risico’s voor uitspoeling van nitraat naar het grondwater.

Ontwikkeling kwaliteits-borgingssysteem
De komende jaren zal de pilot opnieuw worden gebruikt om een kwaliteits-borgingssysteem door te ontwikkelen dat garandeert dat aan de voorwaarden voor RENURE-producten (herwonnen stikstofmeststoffen uit dierlijke mest) wordt voldaan, zodat de landbouwkundige kwaliteit geborgd is en milieukundige risico’s worden beperkt. Het doel is een certificatieschema te ontwikkelen. Dat zou in de toekomst gebruikt kunnen worden als er vanuit Europa een generieke mogelijkheid komt om RENURE-producten veilig te gebruiken boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest in nitraatgevoelige gebieden en de Meststoffenwet daarvoor een grondslag biedt. Daarnaast wordt de pilot in de komende twee jaar onderzoek gebruikt om onderzoek te doen naar de gasvormige verliezen bij productie en gebruik van RENURE-producten.

Aanmelden als gebruiker 
Landbouwers kunnen zich nog steeds aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Aanmelding bij RVO is mogelijk voordat de eerste vracht mineralenconcentraat is aangevoerd. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten met een producent. Tevens moeten extra gegevens in de administratie opgenomen worden over het gebruik.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 16-05-2023