Rechtbank: afzonderlijke monitoring gekoppelde luchtwassers noodzakelijk

In het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan een luchtwassysteem. Het systeem moet zijn voorzien van een elektronisch monitoringssysteem met bepaalde parameters. Als deze worden overschreden moeten maatregelen worden genomen.

De gemeente legde meerdere lasten onder dwangsom op aan een varkenshouder vanwege het onvoldoende monitoren van de werking van de luchtwassystemen. De varkenshouder had vier stallen in gebruik met elk een luchtwassysteem. Deze systemen waren gekoppeld: voor elk dierenverblijf, te weten de stallen 1 tot met 4, werd afzonderlijk lucht via de luchtkanalen naar de bijbehorende drukkamer gezogen en vervolgens werd de lucht door het luchtwassysteem geduwd en gewassen. Uit de wetsystematiek blijkt dat elk luchtwassysteem moet zijn voorzien van een monitoringssysteem.

Voor de rechtbank ging het onder meer om de vraag hoe het bedrijf van de varkenshouder moest worden beschouwd: als een bedrijf met vier stallen met één (gecombineerd) luchtwassysteem (zoals de varkenshouder stelde) of als een bedrijf met vier stallen en vier luchtwassystemen. Het koppelen van stallen, zeker stallen waar hetzelfde type luchtwasser wordt gebruikt, komt steeds vaker voor.

De rechtbank concludeerde dat er sprake was van vier luchtwassystemen. Dat betekent dat de monitoring en registratie op vier afzonderlijke luchtwassystemen moet plaatsvinden. Hoewel de rechtbank niet kon uitsluiten dat het veel efficiënter is om maar op één plek te monitoren en registreren, is daar ook het risico aan verbonden dat een hulpluchtwassysteem niet naar behoren functioneert, terwijl niet wordt geregistreerd dat een van de parameters wordt overschreden. Als één van de luchtwassystemen bijvoorbeeld uitvalt en geen elektriciteit of waswater verbruikt, hoeft dat niet per se te leiden tot overschrijding van de parameters van het geheel aan luchtwassystemen. Ook valt niet uit te sluiten dat het laagdebietalarm niet afgaat bij een storing in een hulpluchtwassysteem als alleen het debiet van de gecombineerde systemen wordt gecontroleerd. Dat kan tot gevolg hebben dat niet onmiddellijk maatregelen kunnen worden getroffen. Dat kan leiden tot forse milieugevolgen. De voordelen van een dergelijke efficiencymaatregel wegen niet op tegen de mogelijke risico’s.

Bron:Overig | jurisprudentie | 29-08-2023