Regeling Tegemoetkoming Energie-kosten

In het eerste kwartaal van 2023 wordt de regeling Te­gemoetkoming Energiekosten (TEK) opengesteld. De­ze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven (waaronder landbouwbedrijven) met maximaal 250 medewerkers en een inschrijving hebben in het Nederlandse Han­delsregister. Om voor een tegemoetkoming in aanmer­king te komen, moeten de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn. Er is gekozen voor een zogenoem­de modelmatige aanpak, om de regeling zo snel mo­ge­lijk open te kunnen stellen. Dat betekent dat het ver­bruik van de ondernemer wordt geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie, dus niet op basis van het daadwerkelijke ge­bruik en de actuele prijs van energie.

 

Standaard jaarverbruik/afname
Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Dit zijn nauwkeurige prognoses van de netbeheerder voor het verbruik van de komende 12 maanden, gebaseerd op basis van historisch verbruik en verschillende projec­tiefactoren. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.

Modelprijs
Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2023 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vier­de kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bu­reau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten exclusief BTW en inclusief EB en ODE.

Jaaromzet
De omzet wordt bepaald aan de hand van de omzet­gegevens 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Aanvraag tegemoetkoming
De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 een aanvraag indienen bij een digitaal loket van RVO. De exacte openstel­lingsdatum is nog niet bekend. Na een positief besluit ontvangt de ondernemer eerst een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Daarna vindt een definitie­ve vaststelling plaats.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *