Subsidie behoud graslandareaal aanvragen vanaf 19 juni

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten, die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie. De module wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025. De landbouwer kan hiervoor jaarlijks een aanvraag doen. De subsidie kan dit jaar aangevraagd worden in de periode van 19 juni tot en met 18 juli. Voor de voorwaarden en de hoogte van de subsidie verwijzen wij u naar het bericht ‘Subsidiemodule behoud graslandareaal’ d.d. 1 maart 2023. In dit artikel gaan wij nader in op de verdeling van het subsidieplafond, het aanvraagformulier en de de-minimisverklaring.

Verdeling subsidieplafond

Voor de regeling is dit jaar € 30 miljoen beschikbaar. De subsidiepot wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. RVO.nl verwacht dat er voldoende budget is voor alle aanvragers.

Aanvraagformulier

Bij het indienen van de aanvraag wordt automatisch gecontroleerd of de aanvrager een derogatievergunning 2021 of 2022 heeft. Wanneer er geen vergunning wordt gevonden, heeft de aanvrager nog de mogelijkheid aan te geven dat er een bedrijfsoverdracht is geweest. Verder wordt gecontroleerd of er in 2023 een derogatievergunning is aangevraagd. Wanneer deze niet aanwezig is, omdat alle percelen in een Natura 2000-gebied of grondwaterbeschermingsgebied liggen, kan de aanvrager dit aangeven. Ook als er geen derogatievergunning aanwezig is, kan de aanvraag doorgezet worden. De aanvrager krijgt dan een afwijzing, maar kan hiertegen vervolgens bezwaar maken.

De aanvrager moet verder verklaren te voldoen aan de 80% graslandeis en toestemming geven de perceelgegevens uit de Gecombineerde opgave te gebruiken.

Verklaring de-minimissteun

Bij de aanvraag moet een de-minimisverklaring ingevuld worden. De vragen hierover zijn opgenomen in het aanvraagformulier. Deze zijn:

  • Heeft u eerder subsidie verkregen die valt onder de-minimis landbouwsector?
  • Heeft u te maken met een verbonden onderneming?
  • Wat is totaalbedrag aan gekregen de-minimissteun?

Afhankelijk van wat er ingevuld is, kunnen er nog enkele vervolgvragen gesteld worden.

Bron:Overig | publicatie | 06-06-2023