Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025. De landbouwer kan hiervoor jaarlijks een aanvraag doen. 

Derogatie in aanvraagjaar en in 2021 of 2022

Een landbouwer, die in het jaar 2021 of 2022 een derogatievergunning had en in het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een derogatievergunning heeft aangevraagd en verkregen, kan subsidie aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven die maar voor een gedeelte van hun percelen derogatie kunnen aanvragen, omdat de andere percelen in of nabij een Natura2000- of grondwaterbeschermingsgebied vallen.

Bedrijven die geheel in een Natura2000- of grondwaterbeschermingsgebied vallen

Een landbouwer die in 2021 of 2022 een derogatievergunning had, maar geen derogatievergunning meer kan aanvragen, omdat alle percelen op zijn landbouwbedrijf gelegen zijn in of nabij een Natura2000- of grondwaterbeschermingsgebied, kan een subsidie aanvragen, mits ten minste 80% van de landbouwgrond die tot zijn bedrijf behoort bestaat uit grasland. Hierbij gaat het om landbouwgrond die gedurende de periode van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken beteeld is met gras, dat bestemd is om gebruikt te worden als ruwvoer.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 20 per aantal eenheden van tien kg stikstof waarmee de gebruiksnorm dierlijke meststoffen terugvalt ten opzichte van het jaar 2021 vermenigvuldigd met het aantal hectares landbouwgrond.

Subsidieplafond en aanvraagperiode

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 30 miljoen. De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 1 tot en met 30 juni 2023. Aangezien het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen, is het raadzaam de aanvraag direct op 1 juni 2023 in te dienen. De aanvraag moet vergezeld gaan van een de-minimisverklaring.

Wijzigingen graslandareaal

De subsidieontvanger moet een wijziging in de omvang van het graslandareaal uiterlijk 30 dagen na het moment, waarop deze wijziging zich heeft voorgedaan, melden.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 07-03-2023