Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart

Op bouwland mag vanaf dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Hierdoor zal de bemesting dichter op de inzaai van het gewas plaatsvinden en wordt tussentijdse uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater verminderd. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. 

Voor een aantal gewassen is het vanwege de fysieke ontwikkeling van de plant nodig dat deze eerder bemest worden. Wanneer men deze gewassen al voor 16 maart wil bemesten, moet dit uiterlijk de dag voorafgaand aan het gebruik van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib gemeld worden via mijn.rvo.nl. In bijlage Ba van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen staat een lijst met gewassen, waarvoor deze uitzondering geldt. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gewassen: aardappelen, boomkwekerijgewassen, bol- en knolgewassen in de sierteelt, fruitteelt, grasland, graszaad, luzerne, suikerbieten, vaste planten, voederbieten, wintergranen, zaaiuien en zomergranen.

Door deze wijziging vervalt de meldplicht voor de teelt van maïs op zand- en lössgronden.

Bron:Overig | publicatie | 14-02-2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *