Uitstel inzaaidatum vanggewas na consumptieaardappelen

Op zand- en lössgrond geldt vanaf dit jaar een stimuleringsmaatregel voor een tijdige inzaai van een vanggewas. Wanneer het vanggewas pas na 1 oktober wordt ingezaaid, vindt er een korting op de stikstofgebruiksnorm in het volgende jaar plaats. Deze maatregel moet de uitspoeling van stikstof verminderen en daarmee de waterkwaliteit verbeteren.

Uitstel inzaai vanggewas na consumptieaardappelen in 2023

De minister van LNV heeft besloten de regeling enkel voor dit jaar zodanig aan te passen, dat bij consumptieaardappelen de eerste stap van de korting (5 kg stikstof per ha), die geldt bij inzaai van een vanggewas in de periode 2 tot en met 14 oktober, niet zal worden toegepast. De twee volgende stappen in de korting zullen wel blijven gelden, indien er uiterlijk op 14 oktober geen vanggewas is ingezaaid. De minister geeft hiermee uitvoering aan een Kamermotie.

Uitstel geldt niet voor 2024, tenzij

De minister wil op korte termijn met de consumptieaardappelsector in overleg gaan over door de sector aan te dragen voorstellen, die eenzelfde effect op de waterkwaliteit hebben, ten behoeve van volgend jaar en richting het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn. Indien dit niet leidt tot een goed alternatief, zal in 2024 ook voor consumptieaardappelen de stimuleringsmaatregel vanaf 1 oktober gelden.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 03-10-2023