Controle GLB-aanvraag met satellietbeelden

RVO.nl maakt voor de controle op de naleving van de voorwaarden van aangevraagde GLB-subsidies gebruik van het Areaal Monitoring Systeem (AMS). In 2023 wordt het AMS alleen ingezet om te kijken of sprake is van subsidiabel areaal. Vanaf 2024 wordt het AMS ook gebruikt voor de andere regelingen binnen het GLB.

Wat is het AMS?

Het AMS is een systeem waarmee de landbouwactiviteiten op een perceel gevolgd kunnen worden, zoals welke gewassen er groeien. Ook wordt bij subsidiabel grasland gekeken of dit gemaaid of beweid is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland. Dit zijn openbare satellietbeelden, waar iedereen gebruik van kan maken en toegang toe heeft. 

Terugkoppeling bevindingen AMS en reactiemogelijkheid

Wanneer uit de satellietbeelden blijkt dat de aanvraag niet aan de GLB-voorwaarden voldoet, krijgt de aanvrager hiervan bericht voordat in oktober/november de definitieve aanvraag wordt gedaan. De aanvrager kan dan de aanvraag aanpassen of intrekken. De beelden zijn dan ook op te vragen bij RVO.nl. Wanneer een perceel volgens RVO.nl niet aan de voorwaarden voldoet, maar dit volgens de aanvrager wel het geval is, kan de aanvrager vanaf september 2023 hiervoor bewijs aanleveren via een app van RVO.nl. Bij de definitieve aanvraag in de Gecombineerde opgave is te zien of het bewijs is geaccepteerd door RVO.nl.

Minder bedrijfscontroles

Het AMS kan het aantal bedrijfscontroles op de bedrijven verminderen. Wanneer de informatie uit de satellietbeelden overeenkomt met de aanvraag, kan deze sneller worden goedgekeurd. Als dit niet het geval is, kan de aanvrager zelf een foto of andere informatie aanleveren. Eventueel volgt een fysieke controle.

Bredere inzet AMS in 2024

Het AMS wordt vanaf 2024 ook ingezet voor andere regelingen binnen het GLB. Dit zijn de eco-regeling, conditionaliteiten, ANLb en gebiedsgerichte regelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Bron:Overig | publicatie | 09-08-2023