Energiebesparingsplicht aangescherpt per 1 juli

Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt per 1 juli 2023. Daarmee vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht om het energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen.

Aanpassingen energiebesparingsplicht

De bestaande energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) is op diverse punten aangescherpt. Zo is de doelgroep uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Ook de glastuinbouw en bedrijven, die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, vallen vanaf 1 juli 2023 onder de plicht. Naast een uitbreiding van de energiebesparende maatregelen worden ook maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht, mits deze een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder en leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot.

Informatieplicht

Vestigingen van bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) hebben een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Dit is mogelijk via het eLoket bij RVO.nl. en moet voor 1 december 2023 plaatsvinden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ‘Erkende maatregelenlijst energiebesparing’ (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit. Voor de glastuinbouwsector is een aparte lijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen. Deze lijst is nog niet gepubliceerd.

Onderzoeksplicht

Voor grote energiegebruikers in bepaalde sectoren met een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas(equivalent) is er een onderzoeksplicht. Zij moeten een onderzoek uitvoeren naar alle kosteneffectieve maatregelen en een uitvoeringsplan opstellen voor maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht, en de daarbij behorende informatie- en onderzoeksplicht, is vanaf 1 juli 2023 volledig belegd bij de 29 regionale omgevingsdiensten.

Toelichting energieverbruik

Het energiegebruik is inclusief de zelf opgewekte en ingekochte (hernieuwbare) energie.

Bron:Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | publicatie | 11-07-2023