Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht

De deelname aan de rechtstreekse betalingen van het GLB is groot. Voorlopige indicaties van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geven daarnaast aan dat meer boeren dan verwacht in aanmerking komen voor de goud-premie van de ecoregeling. Dat succes heeft een keerzijde omdat het budget gelimiteerd is. De minister van LNV wil zijn uiterste best doen om flexibiliteit in de budgetten te zoeken en andere opties te verkennen om boeren te kunnen belonen voor de prestaties die zij leveren.

Voorlopige vaststelling tarieven

De basisinkomenssteun voor duurzaamheid, de aanvullende herverdelende inkomenssteun en de ecoregeling worden betaald uit drie budgetten van EU-middelen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers en waartussen maar beperkt geschoven kan worden. De tarieven per hectare kunnen pas na de indiening van de definitieve opgaven op uiterlijk 30 november worden vastgesteld, waardoor de minister eerst voorlopige tarieven vaststelt. 

Nog geen definitief beeld ecoregeling

Pas na het indienen van de definitieve opgaven is duidelijk of aanvragers voor de ecoregeling in aanmerking komen en voor welk uitbetalingsniveau (goud, zilver, brons). Aangemelde eco-activiteiten kunnen immers nog worden teruggetrokken.

Lagere basisinkomenssteun

Voor de basisinkomenssteun zijn meer hectares aangevraagd dan in eerdere jaren, onder meer door het toevoegen van de landschapselementen aan de subsidiabele oppervlakte. Ook is de deelname hoger dan verwacht. Het tarief zal daardoor lager uitkomen dan was beoogd. Het beeld is echter pas compleet na de definitieve opgave van de aanvragers. De minister stelt daarom nu een voorlopig tarief vast, met de mogelijkheid het definitieve tarief naar boven bij te stellen. Ook wordt er bijna € 5 miljoen vanuit de EU-landbouwreserve toegevoegd aan het budget voor de basisinkomenssteun vanwege het droge voorjaar. Daarmee kan deels gecompenseerd worden voor de hogere inschrijving voor de basisinkomenssteun.

Uitbetaling

De minister zet zich in om aan tenminste 95% van de boeren in december 2023 een betaling te doen. Dat zal de voorlopige betaling van de basisinkomenssteun zijn. In 2024 volgt een restantbetaling na de vaststelling van de definitieve tarieven. De ecoregeling vraagt een uitgebreidere controle, waardoor de betaling hiervan pas in 2024 zal plaatsvinden.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 22-11-2023