Melden vanggewassen op zand- en lössgrond

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht. Deze maatregel houdt in dat voor percelen op zand- en lössgronden een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar gaat gelden als een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid. Deze korting is niet van toepassing als een winterteelt wordt geteeld. De inzaaidatum van het vanggewas moet uiterlijk 30 november zijn aangemeld bij RVO. 

Voor bouwland op zand- en lössgrond kunnen telers kiezen uit drie opties:

  1. Inzaaien van een vanggewas uiterlijk op 1 oktober. Dit kan na de oogst of als onderzaai.
  2. Inzaaien van een winterteelt.
  3. Kiezen voor een korting op de stikstofgebruiksnorm voor het volgende jaar. Deze geldt voor het perceel wanneer er na 1 oktober, of helemaal geen vanggewas wordt ingezaaid.

Lijsten met vanggewassen en winterteelten

Het ministerie van LNV heeft lijsten met vanggewassen en winterteelten bekend gemaakt. Deze zijn terug te vinden op de website van RVO. Er mag een mengsel worden gezaaid, zolang dit voor minimaal tweederde uit een vanggewas bestaat. 

Datum inzaaien winterteelt 

Als men kiest voor een winterteelt, hoeft men meestal geen rekening te houden met de inzaaidatum van 1 oktober, zoals bij een vanggewas. Bij sommige gewassen moet men wel rekening houden met de inzaaidatum. Die gewassen en de data staan in de lijst.

Meldplicht in 2023

De volgende zaken moeten uiterlijk de dag na de aanvang van de teelt, het oogsten of het vernietigen, per perceel worden doorgegeven:

  • Het telen van een wintergewas.
  • De inzaaidatum van het vanggewas.
  • Het op of na 1 november oogsten van suiker- of voederbieten.
  • Het vernietigen van een vang- of het wintergewas voor 1 februari.

De meldingen worden gedaan via de Gecombineerde opgave en/of de definitieve aanvraag van de GLB-subsidie tussen 15 oktober en 30 november. Indien men geen GLB-subsidie hoeft te bevestigen, kan men de inzaaidatum van het vanggewas doorgeven door in de Gecombineerde opgave rechtstreeks naar het tabblad Grond te gaan. Hier staat de vraag wanneer het bedrijf de nateelt gaat inzaaien. De nateelt is het vanggewas.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 24-09-2023