Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld. Doel van de SABE is het ondersteunen van landbouwondernemers, die hun kennis over verduurzaming van de bedrijfsvoering willen vergroten.

In 2024 zijn er twee openstellingen. De eerste openstellingsperiode gaat in op 5 juni 2024 en betreft advies- en bedrijfsplanvouchers voor landbouwondernemers. Met deze vouchers kunnen ondernemers onafhankelijk advies inwinnen, gericht op duurzaamheidsopgaven, kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw. Met een adviesvoucher kan een landbouwer een bedrijfsspecifiek advies verkrijgen op één bepaald aandachtsgebied. Met een bedrijfsplanvoucher kan een bedrijfsplan worden verkregen, dat is gericht op omschakeling naar duurzame landbouw.

De tweede openstellingsperiode gaat in op 3 oktober 2024 en betreft praktijkleernetwerken en demonstratieprojecten. Dit zijn vormen waarin boeren samen kennis delen en verspreiden. In september 2023 zijn cursus- en opleidingsvouchers opengesteld. Deze zijn gericht op het verhogen van het kennisniveau van boeren en bedrijfsadviseurs op het gebied van stikstof, natuurinclusief ondernemen of precisielandbouw. De looptijd van deze openstelling is verlengd tot en met 31 december 2024.

Met deze regeling worden tevens enkele wijzigingen aangebracht in de subsidiemodule REES 2021 als onderdeel van de Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 om de uitvoering van de regeling te verbeteren.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | besluit | nr. WJZ/ 52859733, Staatscourant 2024, Nr. 14571 | 13-05-2024

Openstelling subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie

De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) stimuleert educatie en advisering voor agrariërs met het oog op verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. De module is in de afgelopen jaren meerdere keren opengesteld en dat zal ook dit jaar gebeuren. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen die hieronder vallen.

 1. Vouchers voor veehouders met een veehouderijlocatie met piekbelasting met een waarde van maximaal € 1.500. Hiervoor kan één-op-één advies verkregen worden van een erkende bedrijfsadviseur bij de te maken keuzes. Een veehouderijlocatie met piekbelasting is een locatie die een stikstofvracht van ten minste 2.500 mol stikstof per jaar veroorzaakt op overbelaste Natura 2000-gebieden.
  Aanvraagperiode: 10 juli 2023 t/m 1 december 2023. In totaal zijn er 3.000 adviesvouchers beschikbaar.
   
 2. Vouchers voor een landbouwer voor advies met een waarde van maximaal € 1.500 per jaar per voucher. De eigen bijdrage van de landbouwer bedraagt 20%. Hiervoor kan de landbouwer een één-op-één advies krijgen van een erkende bedrijfsadviseur.
  Aanvraagperiode: 1 september 2023 – 13 oktober 2023. Budget: € 6.000.000. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.
   
 3. Vouchers voor een landbouwer met een waarde van € 800 per jaar per voucher voor het volgen van de Verdiepingscursus stikstof in de landbouw, de Verdiepingscursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw of de Verdiepingscursus precisielandbouw bij een aangewezen kennisinstelling.
  Aanvraagperiode: 1 september 2023 – 1 september 2024. Budget: € 80.000. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.
   
 4. Vouchers voor een landbouwer met een waarde van maximaal € 6.000 per drie jaar per voucher ten behoeve van advies bij het opstellen van een integraal bedrijfsplan voor het omschakelen naar een stikstofarme, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering. De eigen bijdrage van de landbouwer bedraagt 20%.
  Aanvraagperiode: 1 september 2023 – 13 oktober 2023. Budget: € 3.600.000. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.
   
 5. Projectsubsidies/ praktijkleernetwerken: subsidie voor een project dat is gericht op kennisoverdracht binnen een groep samenwerkende landbouwers. Het betreft subsidie voor de uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten. De subsidie wordt aangevraagd door een onderneming ten behoeve van een groep samenwerkende landbouwers.
  Aanvraagperiode: 2 oktober 2023 – 15 november 2023. Budget: € 3.750.000. Subsidie wordt op volgorde van rangschikking verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt.
   
 6. Demonstratieprojecten verzorgd door een landbouwer in de vorm van een demonstratiebedrijf, ook wel demobedrijf genoemd, of een penvoerder die een aanvraag indient voor een demonstratieproject. Dit zijn agrarische ondernemingen die al grotendeels een omschakeling naar duurzame landbouw hebben doorgemaakt en als inspirerend praktijkvoorbeeld van een duurzame omschakeling voor andere agrariërs kunnen dienen.
  Aanvraagperiode: 2 oktober 2023 – 15 november 2023. Budget: € 3.750.000. Subsidie wordt op volgorde van rangschikking verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt.
Bron:Overig | publicatie | 28-06-2023