Stimuleringsmaatregel teelt vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht. Deze maatregel houdt in dat op al het areaal bouwland op zand- en lössgronden een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar gaat gelden als een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid. Deze korting zal niet van toepassing zijn als een winterteelt wordt geteeld.

Lijsten met winterteelten en vanggewassen

Vooruitlopend op opname in wettelijke voorschriften (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) heeft de minister van LNV onlangs alvast de definitieve lijsten met de winterteelten en de toegestane vanggewassen gepubliceerd.

Korting op stikstofgebruiksnorm bij inzaai na 1 oktober

De maximale stikstofopname van een vanggewas dat uiterlijk op 1 oktober is ingezaaid bedraagt 40 kg stikstof per hectare. Ongeveer de helft hiervan komt beschikbaar voor het volggewas. Op basis van hiervan komt de minister tot de volgende korting op de stikstofgebruiksnorm:

  • Inzaai vanggewas vanaf 2 t/m 14 oktober: 5 kg stikstof per hectare.
  • Inzaai vanggewas vanaf 15 oktober t/m 31 oktober: 10 kg stikstof per hectare.
  • Inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kg stikstof per hectare.

Een bedrijf kan er voor kiezen geen vanggewas in te zaaien. In dat geval geldt een korting van 20 kg stikstof per hectare.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 23-04-2023