Subsidie investeringen geïntegreerde gewasbescherming

In de maand september wordt een subsidieregeling opengesteld, die erop gericht is om geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren. Geïntegreerde gewasbescherming is een aanpak die gebruik maakt van diverse methoden om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen en te bestrijden, waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk wordt voorkomen. De regeling bevat twee onderdelen. Het eerste onderdeel richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve preventies en niet-chemische maatregelen (innovatieprojecten), het tweede onderdeel op het toepassen van nieuwe bedrijfsmiddelen in de praktijk. Op dit laatste onderdeel gaan we in dit artikel in.

Investeringen geïntegreerde gewasbescherming

Op grond van dit onderdeel kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf van maximaal twee nieuwe bedrijfsmiddelen voor het vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken van groenbemesters en vanggewassen. Voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. Subsidie is mogelijk voor een landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meerdere landbouwondernemingen of twee of meerdere loonwerkbedrijven of een of meerdere landbouwondernemingen met een of meer loonwerkbedrijven.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 125.000. De subsidie bevat staatssteun.

Aanvragen

De subsidieregeling wordt opengesteld in de periode 1 t/m 29 september 2023. De aanvraag moet vergezeld gaan van een omschrijving van de gevraagde subsidie, een offerte voor de aan te schaffen bedrijfsmiddelen, een beschrijving van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en in geval van een samenwerkingsverband de overeenkomst hiervan.

Subsidieplafond en verdeling

Er is budget van € 3,5 miljoen beschikbaar. De verdeling vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 12-07-2023